Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Διασυνοριακή Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013


ΠΥΡΑΣΦ


Περιγραφή

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου έχει εγκριθεί να συμμετέχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 http://www.greece-cyprus.eu/, ως Επικεφαλής Εταίρος στο έργο ΠΥΡΑΣΦ. Το πιο πάνω έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%.

Το έργο ΠΥΡΑΣΦ εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προσβασιμότητας και Ασφάλεια Περιοχής» στον Ειδικό Στόχο 3.1 «Ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής». Έχει συνολικό προϋπολογισμό εξακόσιων χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ (€600.757,00) από τα οποία διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες και επτακόσια πενήντα επτά ευρώ (€286.757,00) αφορούν την Υπηρεσία μας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος.
Δράσεις

Στα πλαίσια του πιο πάνω έργου έγινε η αγορά δύο οχημάτων αντιμετώπισης χημικών επεισοδίων και εντός του 2012 προβλέπεται σε Ελλάδα και Κύπρο εκπαίδευση μελών του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου σε θέματα αντιμετώπισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών, Πυρηνικών Απειλών. Η Ελληνική πλευρά θα προβεί στην αγορά 4 οχημάτων (4χ4), τα οποία θα χρησιμοποιούνται σε περιπολίες πυρασφάλειας και στην άμεση καταπολέμηση πυρκαγιών στο ξεκίνημα τους. Όλα τα οχήματα είναι ελαφριού τύπου και με μικρές διαστάσεις, για να μπορούν να μεταφερθούν με μεταγωγικό αεροπλάνο, σε περίπτωση παροχής βοήθειας από τη μια χώρα στην άλλη.
Στόχοι

Το παρόν έργο εντάσσεται στη προσπάθεια των δύο Κρατών και ειδικότερα των δύο υπηρεσιών, να αναλάβουν κοινή δράση για τη πρόληψη και διαχείριση θεμάτων ασφάλειας που αφορούν χημικά ατυχήματα και πυρασφάλεια.

Συγκεκριμένα το έργο έχει ως στόχο:

1. Την ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής.
2. Τη προστασία του περιβαλλοντικού πόρου.
3. Την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα αντιμετώπισης χημικών επεισοδίων και πυρασφάλειας.
4. Την ευαισθητοποίηση των πολιτών, σε σχέση με τη προστασία του περιβάλλοντος ( πρόληψη και διαχείριση).
5. Τη δημιουργία ενιαίας αντίληψης σε θέματα χημικών επεισοδίων και πυρασφάλειας.
6. Τη βελτίωση των προσωπικών και επαγγελματιών δεξιοτήτων του προσωπικού των δύο υπηρεσιών.


Εκπαίδευση Χημικών στην Κύπρο

Στα πλαίσια της του Προγράμματος Διασυνορικής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρου 2007 -2013 και συγκεκριμένα στο έργο "ΠΥΡΑΣΦ" έγινε εκπαίδευση στη Κύπρο από  05/11/2012 - 09/11/2012. Η εκπαίδευση είχε ως θέμα "Επικίνδινα Χημικά Υλικά" και έλαβαν μέρος 25 μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος και 12 μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

MVI_5825.MOVMVI_5791.MOV
MVI_5825.MOV (Μέγεθος Αρχείου: 65537,31Kb)
MVI_5791.MOV (Μέγεθος Αρχείου: 63108,87Kb)ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”