Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Νέα Εγκατάσταση Υδροστομίων Πυρόσβεσης – Διαχωρισμός οικοπέδων/Επέκταση ή Αντικατάσταση υδρευτικού δικτύου

1. Ο αιτητής μέσω της Αρμόδιας Αρχής (Έπαρχος ή Δήμαρχος), θα πρέπει να αποστείλει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία επιστολή συνοδευόμενη με σχέδιο του υδρευτικού δικτύου (αγωγών) που να δείχνει την επέκταση ή την αντικατάσταση των αγωγών που θα γίνει.

2. Αφού γίνει η μελέτη των σχεδίων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, από τοπογραφικά σχέδια και επιτόπου επιθεώρηση, θα υποδείξουμε στον αιτητή (μέσω της Αρμόδιας Αρχής) τον αριθμό, το μέγεθος, την θέση και την ορθή τοποθέτηση των υδροστομίων πυρόσβεσης (η εξαγωγή των υδροστομίων να μην είναι σε βάθος μεγαλύτερο των 45 εκατοστόμετρων από την επιφάνεια του καπακιού στο πεζοδρόμιο).

3. Ο αιτητής θα αποταθεί στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αγορά του εξοπλισμού και ακολούθως θα γίνει η τοποθέτησή τους. Τα σημεία που θα πρέπει να έχει υπόψη του είναι:

   Το φρεάτιο να είναι καλυμμένο/κλειστό με το συγκεκριμένο καπάκι και τελάρο που προμηθεύει η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά την αγορά του εξοπλισμού.

   · Ο εξωτερικός χώρος πάνω και γύρω από το υδροστόμιο πυρόσβεσης θα πρέπει να είναι καθαρός από χόρτα, χώματα και ακαθαρσίες και ο δείκτης με την πινακίδα να βρίσκονται στην θέση τους και να είναι ευδιάκριτα.

   · Ο εσωτερικός χώρος του φρεατίου θα πρέπει να είναι καθαρός και τα τοιχώματά του σε καλή κατάσταση.

   · Το υδροστόμιο πυρόσβεσης να μην έχει απώλεια νερού από τις ενώσεις, ο φρακτήρας να βρίσκεται στην θέση του και να διαθέτει ψευδοστρόφιγγα.

   · Τα σπειρώματα του στομίου της βαλβίδας να είναι σε καλή κατάσταση για να μπορεί να εφαρμόζεται ο σύνδεσμος.

   · Να υπάρχει ικανοποιητική ροή και πίεση νερού.

4. Αφού τοποθετηθούν τα υδροστόμια, μέσω της Αρμόδιας Αρχής, θα ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία με επιστολή για τον τελικό έλεγχο και παραλαβή τους.

5. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των υδροστομίων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:


  α) Σε περίπτωση που είναι ικανοποιητικά θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση και θα σταλεί στην Αρμόδια Αρχή.

  β) Σε περίπτωση που δεν είναι ικανοποιητικά θα σταλεί και πάλι στην Αρμόδια Αρχή επιστολή που να αναγράφει τα τυχόν προβλήματα/παραλήψεις ή βλάβες που παρουσιάστηκαν κατά τον έλεγχο.


   Στην συνέχεια θα πρέπει να επιδιορθωθούν και να ειδοποιηθεί εκ νέου η Πυροσβεστική Υπηρεσία για επανέλεγχο.
6. Αφού εκδοθεί η βεβαίωση για το ότι τα υδροστόμια έχουν παραληφθεί, δοκιμαστεί και είναι ικανοποιητικά, τότε παραλαμβάνονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, γίνεται Δελτίο Υδροστομίου και την ευθύνη του από τούδε και στο εξής έχει αποκλειστικά η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Άρθρο 13 του Περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου για τοποθέτηση υδροστομίων πυρόσβεσης.pdfΆρθρο 13 του Περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου για τοποθέτηση υδροστομίων πυρόσβεσης.pdf