Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Διαδικασία έκδοσης Αντιγράφου Αναφοράς Πυρκαγιάς ή Ειδικής Εξυπηρέτησης

Για έκδοση Αντιγράφου Αναφοράς Πυρκαγιάς ή Ειδικής Εξυπηρέτησης, ο αιτητής θα πρέπει να ετοιμάσει επιστολή η οποία να αναφέρεται στον Αρχιπύραρχο και σε αυτή να αναγράφεται η ημερομηνία, η διεύθυνση και το είδος του επεισοδίου. Επίσης, να αναγράφονται και τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτητή. Εναλλακτικά, μπορεί να υπογράψει το έντυπο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

Η επιστολή ή η σχετική Συμφωνία, να αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22802464 ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τ.Θ. 12206, 2342 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cyprusfireservice@fs.gov.cy.

Το κόστος έκδοσης του Αντιγράφου Αναφοράς Πυρκαγιάς ή Ειδικής Εξυπηρέτησης ανέρχεται στα €17,00. Το σχετικό αντίτιμο μπορεί να καταβληθεί ως ακολούθως:


    1. Με έκδοση επιταγής στο όνομα ‘Αρχιπύραρχος’, η οποία να αποστέλλεται ταχυδρομικώς μαζί με την επιστολή, στην πιο πάνω διεύθυνση.

    2. Με μετρητά ή επιταγή η οποία θα εισπράττεται από τους κατά τόπους Πυροσβεστικούς Σταθμούς κατόπιν συνεννόησης.

    3. Με μετρητά, επιταγή ή πιστωτική κάρτα, τα οποία θα εισπράττονται από το Λογιστήριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατόπιν συνεννόησης.


Στην περίπτωση που η επιταγή σταλεί ταχυδρομικώς με την επιστολή, το Αντίγραφο Αναφοράς Πυρκαγιάς ή Ειδικής Εξυπηρέτησης θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του αιτητή.

Στην περίπτωση που η πληρωμή θα γίνει με μετρητά, επιταγή ή πιστωτική κάρτα στο Λογιστήριο της Υπηρεσίας ή στους κατά τόπους Πυροσβεστικούς Σταθμούς, η έκδοση του σχετικού Αντιγράφου, θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Λογιστηρίου ή των Πυροσβεστικών Σταθμών με τον αιτητή.