Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Διασυνοριακή Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013


Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ιnterreg V- A Ελλάδα – Κύπρος
2014 – 2020 - Πράξη με ακρωνύμιο «Ήρων»Σας πληροφορώ ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου και το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος συμμετέχουν στο Eυρωπαϊκό πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Eλλάδα - Κύπρος 2014 - 2020 ως Κύριος Δικαιούχος και Εταίρος αντίστοιχα, στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 3 “Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος και Πρόληψη Κινδύνων”, με τίτλο έργου «Διαχείριση και Πρόληψη Κινδύνων από Φυσικές, Τεχνολογικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές, με το ακρωνύμιο «Ήρων». Το έργο το οποίο πρόκειται να διαρκέσει μέχρι και τον Οκτώβριο του 2019 προνοεί μεταξύ άλλων τις ακόλουθες 3 σημαντικές δράσεις :

1) Aγορά πυροσβεστικών οχημάτων
2) Αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού
3) Δράσεις εκπαίδευσης προσωπικού
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”