Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Υποψήφιος για εγγραφή ή διορισμό στην Πυροσβεστική πρέπει να:
  1. είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας·
  2. παρουσιάσει ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με τον χαρακτήρα του και, αν έχει προϋπηρεσία στον Στρατό της Δημοκρατίας, στην Εθνική Φρουρά, στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε κυβερνητική θέση ή θέση σε οργανισμό δημοσίου δικαίου ή στην Αστυνομία, να παρουσιάσει ικανοποιητικές αποδείξεις ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω προϋπηρεσίας ήταν καλής διαγωγής.


  3. έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και να μην έχει συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας του.

   4. πιστοποιείται ύστερα από εξέταση από κυβερνητικό Ιατρικό Λειτουργό η καλή κατάσταση της υγείας του, η άρτια σωματική του διάπλαση και η σωματική και πνευματική του καταλληλότητα για να εκτελεί τα καθήκοντα στα οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψή του και, μεταξύ άλλων, πρέπει να-

    α. διαπιστωθεί η καλή όρασή του με ή χωρίς τη χρήση διόπτρων, καθώς και η καλή ακοή του χωρίς τη χρήση ακουστικών·

    β. διαπιστωθεί ότι δεν υποφέρει από αχρωματοψία, πλατυποδία ή οποιαδήποτε σωματική αναπηρία ή παραμόρφωση του σώματός του ή μέλους αυτού· και
    γ. διαπιστωθεί γενικά η σωματική και πνευματική καταλληλότητά του.


   5. είναι ύψους όχι μικρότερου του 1.65 μέτρου οι άνδρες και του 1.60 μέτρου οι γυναίκες.
   6. είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου τριτοβάθμιας τουλάχιστον σχολής μεταλυκειακού επιπέδου.

    7. έχει καλή γνώση της ελληνικής και ικανοποιητική γνώση μίας ξένης γλώσσας.

     8. έχει επιτύχει σε γραπτή εξέταση, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών και έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον συνολική γενική βαθμολογία πενήντα τοις εκατόν (50%) κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του σαράντα τοις εκατόν (40%) της βαθμολογίας.

      9. έχει επιτύχει σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων και σε δοκιμασία κλειστοφοβίας και υψοφοβίας, το απαιτούμενο επίπεδο των οποίων καθορίζεται στον Δεύτερο Πίνακα, οι οποίες διεξάγονται από επιτροπή που συγκροτείται για τον σκοπό αυτό, στην οποία συμμετέχει μέλος του Κέντρου Αθλητικών και Αθλητιατρικών Ερευνών του Κυπριακού Οργανισμού. Αθλητισμού, προσκομίζοντας, εφόσον κριθεί απαραίτητο, και ιατρικό πιστοποιητικό·

       10. έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, εκτός για λόγους υγείας.

        11. μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα.
         12. παρέχει τις πληροφορίες που πιθανόν να απαιτηθούν αναφορικά με το παρελθόν ή την προγενέστερή του εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αφορά στο διορισμό του στην Πυροσβεστική και, σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε υποψήφιος στην αίτησή του ή σε σχέση με την αίτησή του για διορισμό προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διορίζεται στην Πυροσβεστική, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, απολύεται από την Πυροσβεστική.

          13. έχει Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30):
           Νοείται ότι, ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος του υποψηφίου σε κιλά με το τετράγωνο του ύψους αυτού σε μέτρα (ΔΜΣ = βάρος : ύψος2).
          14. έχει επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται από επιτροπή, η οποία διορίζεται από τον Αρχιπύραρχο για τον σκοπό αυτό και η οποία αποτελείται από έναν Ανώτερο Αξιωματικό, έναν εγγεγραμμένο ψυχίατρο, δύο εγγεγραμμένους κλινικούς ψυχολόγους ή έναν εγγεγραμμένο κλινικό ψυχολόγο και έναν ακαδημαϊκό ψυχολόγο, νοουμένου ότι υπάρχει στη Δημοκρατία διαθέσιμος.
           15. Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της παραγράφου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, σε ειδική περίπτωση, να εξουσιοδοτήσει το διορισμό με σύμβαση, για ορισμένο χρονικό διάστημα, προσώπου που δεν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

            16. Τα προβλεπόμενα της παραγράφου (4) προσόντα διαπιστώνονται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον Πρώτο Πίνακα και οι σχετικές ιατρικές εξετάσεις ή πιστοποιήσεις γίνονται δωρεάν.

             17. Ο τύπος των ψυχομετρικών εργαλείων, που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια των αναφερομένων στην παραγράφου (14) ψυχομετρικών εξετάσεων, ο τρόπος διεξαγωγής τους, καθώς και τα αποδεκτά όρια βαθμολογίας τους, καθορίζονται από την αναφερόμενη στην πιο πάνω υποπαράγραφο επιτροπή και γνωστοποιούνται κατά την προκήρυξη των θέσεων.

              18. Κανένας δεν διορίζεται στην Πυροσβεστική, εκτός εάν υποβληθεί σε έλεγχο νάρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα, ο οποίος διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους μετά από λήψη αίματος ή τρίχας ή άλλου κατάλληλου μέσου. Νοείται ότι, έκαστος υποψήφιος, ο οποίος περιλαμβάνεται στον Πίνακα Διοριστέων, υποβάλλεται στον πιο πάνω έλεγχο, κατά τον ουσιώδη χρόνο πριν την προσφορά διορισμού σε αυτόν και, σε περίπτωση άρνησής του να παράσχει για έλεγχο το ενδεδειγμένο σε είδος και σε ποσότητα δείγμα, η αίτησή του για διορισμό απορρίπτεται και το όνομα του υποψηφίου διαγράφεται από τον Πίνακα Διοριστέων, ανεξάρτητα αν κατέχει τα προσόντα και ικανοποιεί όλες τις άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς.