Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Η εφαρμογή νομοθετημένων κανονισμών πυροπροστασίας από τις διάφορες χώρες, ιδιαίτερα τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί μέτρο που βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες των χωρών αυτών, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια με την αύξηση του τουριστικού ρεύματος από την μια χώρα στην άλλη.