Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Διασυνοριακή Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013


ΠΥΡΟΣΥΝ


Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου συμμετέχει ως Εταίρος στο έργο με ακρωνύμιο ΠΥΡΟΣΥΝ το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 http://www.greece-cyprus.eu/. Το πιο πάνω έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, το οποίο είναι και ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/Various/Ell_Cyp/index.csp

Το έργο αυτό εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον» και συγκεκριμένα στον Ειδικό Στόχο 2.2 « Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων». Έχει συνολικό προϋπολογισμό δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000,00) από τα οποία ένα εκατομμύριο και εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€1.075.000,00) αφορούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.
Δράσεις

Η υλοποίηση του έργου ΠΥΡΟΣΥΝ εστιάζει στην ενίσχυση της πρόληψης και διαχείρισης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό το έργο αφορά την προμήθεια σχετικού εξοπλισμού, με δυνατότητα αερομεταφοράς. Ειδικότερα το Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας θα προβεί στην αγορά καταδυτικού, ορειβατικού εξοπλισμού, εξοπλισμού αντιμετώπισης σεισμών, συστημάτων επικοινωνίας - πληροφορικής, κλπ, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου στην προμήθεια οχημάτων πρόληψης και διαχείρισης σεισμών και πυρκαγιών (2 οχήματα διάσωσης σε σεισμούς, 2 αντλιοφόρα οχήματα για μεταφορά νερού και αφρογόνου υγρού, 16 αερομεταφερόμενα πυροσβεστικά οχήματα ταχείας επέμβασης με αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης). Παράλληλα, θα υλοποιηθούν δυο προγράμματα εκπαίδευσης (ένα σε κάθε Κράτος - Μέλος), τα οποία θα έχουν ως θεματικό αντικείμενο τις καταστροφές από σεισμούς και πυρκαγιές.

Στόχος

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση κοινών Ελληνοκυπριακών πυροσβεστικών επεμβάσεων αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Η προμήθεια του εξοπλισμού σε συνδυασμό με την ενίσχυση και ανταλλαγή της σχετικής πυροσβεστικής γνώσης και εμπειρίας, θα είναι σε θέση να καλύψει επιχειρησιακά τις επιλέξιμες περιοχές των δυο Κρατών - Μελών. Με αυτό τον τρόπο, αναμένεται να βελτιωθεί η δυνατότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων στο να επιχειρούν άμεσα, αποτελεσματικά και από κοινού σε κάθε σημείο των επιλέξιμων περιοχών για την αποτροπή ή/ και τον περιορισμό οικολογικών καταστροφών & αναβάθμιση της παρεχόμενης προστασίας του περιβάλλοντος και των δασικών οικοσυστημάτων των δύο χωρών.

Ως στόχοι του έργου αναδεικνύονται τα ακόλουθα:

1. Η προστασία του περιβαλλοντικού πόρου.
2. Η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.
3. Η δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής επέμβασης σε περιπτώσεις ανάλογου αντικειμένου.
4. Η δημιουργία ενιαίας αντίληψης σε θέματα φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.
5. Η βελτίωση των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού των δυο Υπηρεσιών.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”