Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Δραστηριοποιείται και συνεργάζεται με διάφορα ευρωπαϊκά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα στο χώρο της έρευνας και καινοτομίας για συμμετοχή της Υπηρεσίας σε έργα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, σε τομείς εκπαίδευσης, χρήση προηγμένης τεχνολογίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ Πυροσβεστικών δυνάμεων ευρωπαϊκών χωρών.