Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Διασυνοριακή Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013


ΕΞ ΠΥΡ


Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου συμμετέχει στο έργο με ακρωνύμιο ΕΞ-ΠΥΡ το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 http://www.greece-cyprus.eu/. Το πιο πάνω έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον» και συγκεκριμένα στον Ειδικό Στόχο 5 «Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων».

Έχει συνολικό προϋπολογισμό ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€1.550.000,00) από τα οποία ένα εκατομμύριο τετρακόσια ενενήντα εφτά χιλιάδες ευρώ (€1.497.000,00) αφορούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%.

Δράσεις

Το έργο ΕΞ-ΠΥΡ αφορά την αγορά 8 αερομεταφερόμενων πυροσβεστικών οχημάτων 4000 λίτρων νερού, από πλευράς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Το Πυροσβεστικό Σώμα της Ελλάδος θα προβεί στην αγορά σωλήνων, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν από τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Προορίζονται για τη δημιουργία πυροσβεστικών εγκαταστάσεων για την παροχή και εκτόξευση νερού κατά τις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης, από τα πυροσβεστικά οχήματα.
Στόχος

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση κοινών Ελληνοκυπριακών πυροσβεστικών επεμβάσεων αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Η προμήθεια εξοπλισμού, θα συμβάλει ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα των δυο Υπηρεσιών να καλύψουν επιχειρησιακά τις επιλέξιμες περιοχές των δυο Κρατών - Μελών. Με αυτό τον τρόπο, αναμένεται να βελτιωθεί η δυνατότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων στο να επιχειρούν άμεσα, αποτελεσματικά και από κοινού σε κάθε σημείο των επιλέξιμων περιοχών για την αποτροπή ή/ και τον περιορισμό οικολογικών καταστροφών & αναβάθμιση της παρεχόμενης προστασίας του περιβάλλοντος και των δασικών οικοσυστημάτων των δύο χωρών.

Ως στόχοι του έργου αναδεικνύονται τα ακόλουθα:

1. Η προστασία του περιβαλλοντικού πόρου.
2. Η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.
3. Η δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής επέμβασης σε περιπτώσεις ανάλογου αντικειμένου.
4. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών, σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος (πρόληψη και διαχείριση).
5. Η δημιουργία ενιαίας αντίληψης σε θέματα φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.
6. Η (έμμεση) τόνωση της διασυνοριακής ελκυστικότητας.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”