Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Διασυνοριακή Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013


ΠΥΡΑΣΦ


Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου συμμετέχει στο έργο με ακρωνύμιο ΠΥΡΑΣΦ το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 http://www.greece-cyprus.eu/. Το πιο πάνω έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής» και συγκεκριμένα στον Ειδικό Στόχο 3.1 «Ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής».

Έχει συνολικό προϋπολογισμό εξακόσιων χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ (€600.757,00) από τα οποία διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες και επτακόσια πενήντα επτά ευρώ (€286.757,00) αφορούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%.

Δράσεις

Στα πλαίσια του έργου ΠΥΡΑΣΦ πραγματοποιήθηκε η αγορά δύο οχημάτων αντιμετώπισης χημικών επεισοδίων και εντός του 2012 προβλέπεται σε Ελλάδα και Κύπρο εκπαίδευση μελών του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου σε θέματα αντιμετώπισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών, Πυρηνικών Απειλών. Το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος θα προβεί στην αγορά 4 οχημάτων (4χ4), τα οποία θα χρησιμοποιούνται σε περιπολίες πυρασφάλειας και στην άμεση καταπολέμηση πυρκαγιών στο ξεκίνημα τους. Όλα τα οχήματα είναι ελαφριού τύπου και με μικρές διαστάσεις, για να μπορούν να μεταφερθούν με μεταγωγικό αεροπλάνο, σε περίπτωση παροχής βοήθειας από τη μια χώρα στην άλλη.

Στόχοι

Το έργο ΠΥΡΑΣΦ εντάσσεται στη προσπάθεια των δύο Κρατών και ειδικότερα των δύο υπηρεσιών, να αναλάβουν κοινή δράση για τη πρόληψη και διαχείριση θεμάτων ασφάλειας που αφορούν χημικά ατυχήματα και πυρασφάλεια.

Συγκεκριμένα το έργο έχει ως στόχο:

1. Την ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής.
2. Τη προστασία του περιβαλλοντικού πόρου.
3. Την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα αντιμετώπισης χημικών επεισοδίων και πυρασφάλειας.
4. Την ευαισθητοποίηση των πολιτών, σε σχέση με τη προστασία του περιβάλλοντος ( πρόληψη και διαχείριση).
5. Τη δημιουργία ενιαίας αντίληψης σε θέματα χημικών επεισοδίων και πυρασφάλειας.
6. Τη βελτίωση των προσωπικών και επαγγελματιών δεξιοτήτων του προσωπικού των δύο υπηρεσιών.

Εκπαίδευση Χημικών στην Κύπρο

Στο πλαίσιο του στο έργου ΠΥΡΑΣΦ πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στην Κύπρο από  05/11/2012 - 09/11/2012. Η εκπαίδευση είχε ως θέμα "Επικίνδυνα Χημικά Υλικά" και έλαβαν μέρος 25 μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος και 12 μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.
MVI_5825.MOV (Μέγεθος Αρχείου: 65537,31Kb)
MVI_5791.MOV (Μέγεθος Αρχείου: 63108,87Kb)
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”