Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Τα εργαστήρια υπάγονται στο Τεχνικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αποτελούνται από το μηχανουργείο το οποίο αναλαμβάνει τη συντήρηση, επισκευή ή μετατροπή οχημάτων, μηχανημάτων ή εξοπλισμού και το σιδηρουργείο / ξυλουργείο το οποίο αναλαμβάνει κατασκευές, επισκευές ή μετατροπές, κτιρίων, υποστατικών ή εξοπλισμού.