Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Αρχείο


  1. Γενικά
  Σε κάθε οργανισμό έτσι και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία οι εργασίες του οποίου βασίζονται στην γραπτή ή ηλεκτρονική επικοινωνία, υπάρχει η ανάγκη λειτουργίας ενός οργανωμένου συστήματος. Το λόγο αυτό το αναλαμβάνει το αρχείο.
  Αρχείο σε γενικές γραμμές, είναι η Μονάδα στην κάθε Υπηρεσία, αποστολή της οποίας είναι η αρχειοθέτηση και διαχείριση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας καθώς και άλλων διακινούμενων εγγράφων.
  Το αρχείο είναι επιτελική υπηρεσία, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της οργανωτικής δομής και υπάγεται απευθείας στη Διεύθυνση. Λειτουργεί σαν οργανωτικό μέρος της αλυσίδας των καναλιών επικοινωνίας σε σχέση με την επεξεργασία των εισερχόμενων και εξερχόμενων πληροφοριών. Είναι Τράπεζα πληροφοριών με χρήστες το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και το κοινό

  2. Αρμοδιότητες Αρχείου
  (α) Την παραλαβή των εισερχόμενων εγγράφων.
  (β) Την αποστολή των εξερχόμενων εγγράφων.
  (γ) Την αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων.
  (δ) Την παρουσίαση των φακέλων στους Λειτουργούς για ενέργεια.
  (ε) Τη διεκπεραίωση οδηγιών των Λειτουργών.
  (στ) Την δημιουργία, τήρηση και φύλαξη όλων των φακέλων, μητρώων, ευρετηρίων, ημερολογίων, δελτίων.
  (ζ) Την ταξινόμηση και φύλαξη όλων των επίσημων εγγράφων και άλλου έντυπου υλικού.
  (η) Τη διάθεση των εγγράφων.


Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”