Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Μηχανουργείο - Συνεργείο


  Τα Εργαστήρια Συντήρησης Οχημάτων ,Μηχανημάτων και Εξοπλισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στεγάζονται σε μεγάλο σύγχρονο υποστατικό 1000 τμ. περίπου το οποίο ενοικιάζεται για τον σκοπό αυτό και βρίσκεται στην οδό Φιλίππου αρ.2 στην Βιομηχανική Περιοχή Γερίου. Τα εργαστήρια υπάγονται στο Τεχνικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αποτελούνται από το μηχανουργείο το οποίο αναλαμβάνει την συντήρηση, επισκευή η μετατροπή οχημάτων, μηχανημάτων ή εξοπλισμού και το σιδηρουργείο / ξυλουργείο το οποίο αναλαμβάνει κατασκευές, επισκευές ή μετατροπές, κτιρίων, υποστατικών ή εξοπλισμού.
  Διεύθυνση: Οδός Φιλλίπου αρ.2 Βιομηχανική Περιοχή Γερίου
  Τηλέφωνα: Μηχανουργείο 22449258
  Σιδηρουργείο – Ξυλουργείο 22449259
  Τηλεομοιότυπο: 22303890
  Συντήρηση, επισκευή η μετατροπή οχημάτων
  Συντήρηση, επισκευή η μετατροπή μηχανημάτων ή εξοπλισμού  Επισκευές ή μετατροπές , κτιρίων και υποστατικών
  Επισκευές , συντήρηση ή μετατροπές εξοπλισμού.

  Κατασκευή νέων υποστατικών


Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”