Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Η Σχολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει ενταχτεί στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου και τη συνεργασία της με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με την εκπαίδευση και επιμόρφωση των νεοεισερχομένων μελών και με τις επανεκπαιδεύσεις του υφιστάμενου προσωπικού, δίνει τα απαραίτητα εφόδια για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και συμβάλλει τα μέγιστα στον εκσυγχρονισμό, αναβάθμιση της Υπηρεσίας και εξυψώνει σε ανώτερο επίπεδο το προσωπικό σε θέματα ετοιμότητας, επαγγελματικής κατάρτισης, αντικειμενικού χειρισμού και αποτελεσματικότητας, τα οποία εξασφαλίζουν την επιτυχία στην αποστολής της Υπηρεσίας.