Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αποστολή της Σχολής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, είναι η εκπαίδευση/επανεκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών της Υπηρεσίας. Για την επίτευξη της αποστολής, διοργανώνονται οι πιο κάτω σειρές εκπαίδευσης :


    · Σειρά Εκπαίδευσης Υπαξιωματικών

    · Σειρά Εκπαίδευσης Αξιωματικών

    · Σειρά Επανεκπαίδευσης Προσωπικού

    · Εξειδικευμένα Προγράμματα και Σεμινάρια

    · Διασυνοριακά προγράμματα.


ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Σχολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ευρίσκεται τοποθετημένη στην περιοχή καϊμακλίου στη Λευκωσία στην οδό καντάρας αρ 77.

ΣΕΙΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Η εκπαίδευση αυτή απευθύνεται τόσο σε Υπαξιωματικούς οι οποίοι κατέχουν τον βαθμό του Λοχία όσο και στους Πυροσβέστες που κατέχουν τα προσόντα για προαγωγή στον βαθμό του Λοχία. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης, γίνεται σε Κύριες Επιχειρησιακές Ενότητες σε επίπεδο Λοχιών και έχει σχεδιαστεί μέσα στα πλαίσια των απαιτήσεων και αναγκών της Υπηρεσίας με σκοπό την παροχή πληροφοριών και γνώσεων όσο άφορα την πυροσβεστική τέχνη. Με τον τρόπο αυτό θα καταστήσει τους εκπαιδευόμενους ικανότερους και αποτελεσματικότερους στη διοίκηση και διαχείριση των επεισοδίων εφαρμόζοντας ορθές Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Τεχνικές.

ΣΕΙΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Η εκπαίδευση αυτή, γίνεται σε επίπεδο Αξιωματικών από τον βαθμό του Υπαστυνόμου και πάνω. Η θεματολογία της εκπαίδευσης, αφορά το επίπεδο της Διοίκησης και των επιχειρήσεων, όπως επεισόδια αντιμετώπισης χημικών υλικών, τροχαία δυστυχήματα, διασώσεις, διοίκηση επεισοδίων κ.λ.π. Τα μαθήματα διδάσκονται από λέκτορες τόσο από το εξωτερικό όσο και από την Κύπρο και προέρχονται από διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες.

Διάφορες επανεκπαιδεύσεις πάνω σε θεματολογίες

Επιπρόσθετα των πιο πάνω εκπαιδεύσεων, γίνονται από καιρό σε καιρό επανεκπαιδεύσεις προσωπικού ανεξαρτήτως βαθμού, σε διάφορες θεματολογίες όπως αυτές διδάχθηκαν σε προηγούμενες εκπαιδεύσεις ή αλλαγές οι οποίες τροποποιούν παλαιότερες οδηγίες αντιμετώπισης και χειρισμού επεισοδίων όσο αφορά την Διοίκηση των επεισοδίων αλλά και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για αντιμετώπιση τους.

Διασυνοριακά προγράμματα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου συνεργάζεται με άλλες χώρες στοχεύοντας στην αναβάθμιση του επίπεδου των γνώσεων και των ικανοτήτων του προσωπικού της. Στα πλαίσια αυτά διεξάγονται Προγράμματα εκπαίδευσης Διασυνοριακής Συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, κάτω από την αιγίδα της Σχολής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις με θέματα "Επικίνδυνα Χημικά Υλικά", "Τροχαία δυστυχήματα", "Αναπνευστικών Συσκευών", "Πυρκαγιές κλειστού χώρου", "Αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών" κ.λ.π.

Η Σχολή Π.Υ. Φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις της τους Δόκιμους Πυροσβέστες για εκτέλεση των Προγραμμάτων της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου..