Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Οι εξουσίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά την κατάσβεση πυρκαγιών, καθορίζονται στο Άρθρο 12 του Περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου.

Αρθρο 12: Εξουσίες Μελών κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς

12.-(1) Κάθε Μέλος δύναται να εισέρχεται και, εφόσον είναι αναγακαίο, να παραβιάζει οποιοδήποτε υποστατικό ή περιοχή, όπου εξερράγη πυρκαγιά ή υπάρχει εύλογη υποψία για έκρηξη πυρκαγιάς, ή σε οποιοδήποτε υποστατικό ή περιοχή που είναι αναγκαίο να εισέλθει για σκοπούς κατάσβεσης πυρκαγιάς ή προστασίας του υποστατικού ή μέρους αυτού, χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή του κατόχου αυτού, και δύναται να πράττει όλα όσα θεωρεί αναγκαία για κατάσβεση της πυρκαγιάς ή για προστασία από πυρκαγιά ή από ενέργειες, οι οποίες λαμβάνονται σε οποιοδήποτε τέτοιο υποστατικό ή μέρος αυτού ή για διάσωση οποιασδήποτε ζωής ή περιουσίας σε αυτό.

(2) Πρόσωπο το οποίο παρεμποδίζει ή παρενοχλεί Μέλος κατά την ενάσκηση των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) εξουσιών του είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Σε περίπτωση πυρκαγιάς το ιεραρχικά αρχαιότερο Μέλος που είναι παρόν έχει την αποκλειστική ευθύνη και τον έλεγχο όλων των επιχειρήσεων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, περιλαμβανομένων του καθορισμού των θέσεων των πυροσβεστικών μηχανών και συκευών, της πρόσδεσης ελαστικού πυροσβεστικού σωλήνα σε υδροσωλήνες ή της χρήσης πηγής νερού και της επιλογής των μερών των υποστατικών, αντικειμένων ή τόπων όπου υπάρχει η πυρκαγιά ή γειτονικών υποστατικών, αντικειμένων ή τόπων προς την κατεύθυνση των οποίων εξαποστέλλεται το νερό πυρόσβεσης.

(4) Προμηθευτές νερού, μετά από απαίτηση του ιεραρχικά αρχαιότερου Μέλους, παραχωρούν μεγαλύτερη ποσότητα και πίεση νερού για την κατάσβεση πυρκαγιάς και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμόρφωσή τους σε τέτοια απαίτηση, περιλαμβανομένης, για το σκοπό αυτό, της διακοπής παροχής νερού από τους κεντρικούς αγωγούς και σωλήνες σε οποιαδήποτε περιοχή, και ουδείς υπόκειται σε ποινική δίωξη ή υπέχει αστική ευθύνη έναντι τρίτου εξαιτίας της διακοπής της υδατοπρομήθειας, η οποία προκλήθηκε αποκλειστικά και μόνο ένεκα της συμμόρφωσης των προμηθευτών του νερού προς τέτοια απαίτηση.

(5) Σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, το ιεραρχικά αρχαιότερο ή, κατόπιν διαταγών, άλλο Μέλος, δύναται να ανακόπτει ή να ρυθμίζει την τροχαία σε οποιοδήποτε δρόμο, όταν κατά τη γνώμη του, τούτο είναι αναγκαίο για σκοπούς πυρόσβεσης.

(6) Η Πυροσβεστική δικαιούται να προμηθεύεται νερό από οπουδήποτε για σκοπούς πυρόσβεσης και άσκησης και ουδείς δικαιούται να αρνηθεί ή να παρεμποδίσει τη λήψη νερού από την Πυροσβεστική για τους σκοπούς αυτούς:
Νοείται ότι, η αξία οποιασδήποτε ποσότητας νερού που λαμβάνεται ως ανωτέρω και καταμετράται από υδρομετρητή ο οποίος τοποθετείται για σκοπούς καταγραφής, κατανάλωσης και καταβολής τελών από αρδευτικό τμήμα ή αρδευτικό σύνδεσμο ή ιδιώτη, καταβάλλεται από τη Δημοκρατία.