Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

  Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και τον εφαρμοστικό Νόμο περί Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών (Ν.125(Ι)2018).

  Τα προσωπικά δεδομένα που καταγράφονται στην παρούσα αίτηση συλλέγονται, φυλάσσονται και υπόκεινται σε επεξεργασία, στο πλαίσιο των απαιτούμενων διαδικασιών που προνοούνται στον περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμο του 2021 (Ν. 100(I)/2021) και στους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτού. Τηρούνται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή από το Γραφείο Προσλήψεων της Πυροσβεστικής, για σκοπούς διεκπεραίωσης της διαδικασίας προσλήψεων, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης, καθώς και των ψυχομετρικών εξετάσεων, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στον εγχώριο τύπο και στην ιστοσελίδα της Πυροσβεστικής, με βάση τον αριθμό υποψηφίου.

  Η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί από τριμελή επιτροπή της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και οι ψυχομετρικές εξετάσεις από φορέα στον οποίο ανατίθεται η διεξαγωγή της εξέτασης.

  Τα στοιχεία τηρούνται για δύο χρόνια από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερία της Δημοκρατίας και / ή για περισσότερο χρονικό διάστημα εάν συντρέχει νόμιμος λόγος. Σχετική είναι η Πυροσβεστική Διάταξη αρ. 1/23 για την καταστροφή εγγράφων.

  Η παροχή προσωπικών δεδομένων αποτελεί νομική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης και/ή την εξέταση οποιασδήποτε αίτησης και τυχόν μη παροχή τους, μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της αίτησης.

  Ο αιτητής έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας και καταγγελίας στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου προστασίας Δεδομένων Γραφείου Προσλήψεων και Μελετών: τηλέφωνο 22802475, ηλεκτρονική διεύθυνση: gpouzoukkis@fs.gov.cy.