Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Το Γραφείο Προσωπικού υπάγεται στον Διευθυντή (Δ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και επιλαμβάνεται θεμάτων διοικητικής φύσεως που σχετίζονται με το προσωπικό της Υπηρεσίας.
Στο Γραφείο Προσωπικού τηρούνται προσωπικοί φάκελοι όλων των μελών. Το αρχείο είναι επιτελική υπηρεσία, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της οργανωτικής δομής. Λειτουργεί σαν οργανωτικό μέρος της αλυσίδας των καναλιών επικοινωνίας σε σχέση με την επεξεργασία των εισερχόμενων και εξερχόμενων πληροφοριών. Είναι τράπεζα πληροφοριών με χρήστες το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και το κοινό.