Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Αγορά Υπηρεσιών


Σύμφωνα με το άρθρο 50 (Β) του Περί Αστυνομίας Νόμου (Ν.73 (Ι)/2004) η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μπορεί να απασχοληθεί ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πυροσβεστικό εξοπλισμό για σκοπούς άλλους από τους σκοπούς πυρόσβεσης, δηλαδή για Ειδικές Εξυπηρετήσεις.

Στην κατηγορία αυτή, κατατάσσονται όλες οι εξυπηρετήσεις που μπορεί να αναλάβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω της πείρας, της οργάνωσης, του εξοπλισμού και της εκπαίδευσής της και δεν μπορεί να τις αναλάβει άλλος στην ελεύθερη αγορά π.χ. άντληση νερού, χρήση Αναπνευστικών Συσκευών, χρήση κλίμακας ή άλλης ειδικής εξάρτυσης.

Σε μια τέτοια περίπτωση ο αιτητής θα πρέπει να ετοιμάσει και να αποστείλει επιστολή, με τα στοιχεία επικοινωνίας του, η οποία να αναφέρεται στο Διευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα, η τοποθεσία και το είδος της υπηρεσίας.

Η επιστολή να αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22802464 ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τ.Θ. 12206, 2342 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cyprusfireservice@fs.gov.cy.

Το κόστος των εν λόγω Ειδικών Εξυπηρετήσεων επί πληρωμή είναι μεταβλητό αναλόγως της διάρκειας, της εξάρτυσης και του προσωπικού που θα απασχοληθεί στην συγκεκριμένη εξυπηρέτηση. Το σχετικό αντίτιμο μπορεί να καταβληθεί στο Λογιστήριο της Υπηρεσίας ή στους κατά τόπους Πυροσβεστικούς Σταθμούς, σε μετρητά ή με επιταγή, η οποία να εκδίδεται στο όνομα ‘Διευθυντής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας’.

Ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου εκδίδει προκαταρκτικό κοστολόγιο, πριν την εκτέλεση της Ειδικής Εξυπηρέτησης. Ακολούθως το κοστολόγιο αποστέλλεται στον αιτητή, ο οποίος καλείται να πληρώσει το αναφερόμενο ποσό. Μετά την είσπραξη, ο Πυροσβεστικός Σταθμός μπορεί να προχωρήσει στην εκτέλεση της Ειδικής Εξυπηρέτησης.

Μόλις η Ειδική Εξυπηρέτηση ολοκληρωθεί, το Λογιστήριο ετοιμάζει τελική κοστολόγηση η οποία και αποστέλλεται στον αιτητή. Με την έκδοση του Τελικού Κοστολογίου, οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ προκαταρκτικού και τελικού κοστολογίου διευθετείται με επιπρόσθετη πληρωμή από μέρους του αιτητή ή με την επιστροφή ποσού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.