Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


26 Φεβρουαρίου 2024


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή το περιστατικό στο οποίο ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περιοχή του Δήμου Έγκωμης, μετά από έκρηξη εκρηκτικού μείγματος υγραερίου και την τεράστια καταστροφή την οποία προκάλεσε, ευτυχώς χωρίς θύματα αλλά με τραυματισμό, αναφύεται ο ρόλος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ως Αρμόδια Συμβουλευτική Αρχή σε θέματα πυρασφάλειας. Ως εκ των πιο πάνω, η Πυροσβεστική Υπηρεσία υπενθυμίζει το κοινό ότι:


    1. Σε περίπτωση οποιασδήποτε νεοαναγειρόμενης οικοδομής, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αιτείται την εξασφάλιση άδειας οικοδομής στην εκάστη αρμόδια αρχή (Δήμων, Επαρχιακών Διοικήσεων και Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως), με κατάθεση των ανάλογων αρχιτεκτονικών σχεδίων, όπου η Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατόπιν αιτήματος των εμπλεκόμενων αρμόδιων Υπηρεσιών θα εκφέρει απόψεις σε θέματα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.

    2. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προσθηκομετατροπών ή αλλαγής χρήσης σε υφιστάμενα υποστατικά, ο ιδιοκτήτης επίσης οφείλει να καταθέσει τα ανάλογα αρχιτεκτονικά σχέδια με τις αλλαγές, στις αρμόδιες Αρχές και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατόπιν νέου αιτήματος των πιο πάνω Υπηρεσιών, να εκφέρει εκ νέου, ως Συμβουλευτική Αρχή, τις απόψεις της σε θέματα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.

    Μετά από διάφορα τραγικά συμβάντα, αποδεικνύεται ο σημαίνοντας ρόλος των συμβουλευτικών απόψεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε θέματα πυρασφάλειας που αφορούν έκαστο υποστατικό. Η πιθανή μη συμμόρφωση του ιδιοκτήτη στους όρους που τέθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία πριν ή μετά την κατασκευή οποιουδήποτε υποστατικού, μπορεί να επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στους ενοίκους, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

    Ως εκ των πιο πάνω, καλούμε το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να ακολουθεί τις νόμιμες κρατικές διαδικασίες εξασφάλισης των ανάλογων αδειών κατασκευής και λειτουργίας, είτε κατά την αρχική οικοδόμηση, είτε μετέπειτα (σε περίπτωση ενδεχόμενων προσθηκομετατροπών ή αλλαγής χρήσης των υφιστάμενων υποστατικών του) και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συμβουλευτικές απόψεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε θέματα πυρασφάλειας, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ασφάλεια των ενοίκων του, σε περίπτωση πυρκαγιάς.


(Ανδρέας Κεττής)
Υπεύθυνος
Γραφείου Τύπου &
Δημοσίων Σχέσεων
Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης