Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

   Επενδύοντας αδιάλειπτα στο Στρατηγικό στόχο για την αξιοπιστία, την εγρήγορση, τη μεθοδικότητα για συνεχή αναβάθμιση εξέλιξη και εκσυγχρονισμό έναντι των προκλήσεων στη σύγχρονη κοινωνία η Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσω του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, συμμετέχει επιτυχώς σε 4 έργα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με τη συνεργασία πέραν των 50 Πανεπιστημιακών και άλλων φορέων από 15 χώρες Κράτη - Μέλη.
     1. ΗΡΩΝ (INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020)
     2. SAFED (ERASMUS+)
     3. GREEN SKILLS FOR FIRE FIGHTERS (ERASMUS+)
     4. RESPOND Α΄ (HORIZON 2020)
     5. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
     6. ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ISF)
   Αποτελέσματα:

   - Σύγχρονες λύσεις, με την ανάπτυξη συστημάτων, τεχνολογικών εργαλείων αξιολόγησης κινδύνων, πρόληψης και αντιμετώπισης (First Responder).

   - Απόκτηση εξοπλισμού και πυροσβεστικών οχημάτων (Α/Ο – Βραχιονοφόρο Πυροσβεστικό Όχημα μέγιστου ύψους εργασίας 60μ., Ο/Δ, Αυλοί εκτόξευσης αφρού και άλλα.

   - Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας άντλησης πληροφοριών και απόκτησης δεξιοτήτων για πυροσβεστικά θέματα.

   - Εκπαιδευτικά Προγράμματα HΡΩΝ (Industrial Fire Fighting – Δασικές Πυρκαγιές)

   - Ανταλλαγή καλών πρακτικών και βέλτιστων πρακτικών.

   Σημειώνεται ότι υπάρχουν άλλες τέσσερις προτάσεις για τις οποίες είναι πολλές οι πιθανότητες επιτυχίας (η Πυροσβεστική αποτελεί πλέον Υπηρεσία με αξιοπιστία σε ευρωπαϊκά θέματα).

   - Σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχει γίνει αίτηση για ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κτιρίων (υφιστάμενων και νέων Αστικών Πυροσβεστικών Σταθμών) στα πλαίσια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της οικονομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της Γ.Δ. ΕΠΣΑ (Επιτροπή ΕΕ).   Η αδιάκοπη ενίσχυση των προσπαθειών για καθιέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου ως σύγχρονης, αξιόμαχης και αποτελεσματικής δύναμης με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ενδυναμώνει το αίσθημα ασφαλείας στον πολίτη, διασφαλίζει περαιτέρω την κοινωνική ασφάλεια και κατ’ επέκταση καθιστά καλύτερη και αποδοτικότερη την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.


ERASMUS+
HORIZON 2020
INTERREG V-A Eλλάδα - Κύπρος 2014-2020
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Οικονομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας
Union Civil Protection Mechanism (UCPM)