Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


H Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου και το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος πρόταση για συμμετέχουν στο Eυρωπαϊκό πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Eλλάδα - Κύπρος 2014 - 2020 ως Κύριος Δικαιούχος και Εταίρος αντίστοιχα, στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 3 “Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος και Πρόληψη Κινδύνων” και συγκεκριμένα στο Στόχο 3.1 “Bελτίωση από Κοινού, Διαχείρισης Κινδύνων από Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές με το ακρωνύμιο «ΗΡΩΝ» έχει εγκριθεί από την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος στις 14 Σεπτεμβρίου 2017.

Το έργο «ΗΡΩΝ» προνοεί μεταξύ άλλων τις ακόλουθες 3 σημαντικές Δράσεις :

   1) Aγορά Οχημάτων : Κύπρος 2 Β/Ο 2000λ – 425,000€

   Kάλυψη μέρους Αγοράς Βραχιονοφόρου Πυροσβεστικού Οχήματος ύψους εργασίας μέχρι 60 μέτρα 430.000€

   2) Αγορά Εξοπλισμού : Κύπρος 108,000€ - ( Εκτοξευτήρες νερού, Αυλούς Εδάφους, Συσκευές παραγωγής αφρού υψηλής διαστολής )

   3) Δράσεις Εκπαίδευσης:

     Α) Εξωτερικό: 10 στελέχη – (5 από Κύπρο + 5 από Ελλάδα) 5 Mέρες - Θέμα εκπαίδευσης : Πυρκαγιές σε πετρελαιοειδή και εύφλεκτες υγρές ύλες.

     Β) Κύπρος: Εκπαίδευση και μετάδοση των αποκτώμενων γνώσεων από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο εξωτερικό σχετικά με Πυρκαγιές σε πετρελαιοειδή και εύφλεκτες υγρές ύλες, σε τουλάχιστον 40 στελέχη (20 από κάθε δικαιούχο).

     Γ) Ελλάδα: Aπόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο αντικείμενο των Δασικών Πυρκαγιών, τρόποι αντιμετώπισης από επίγεια και εναέρια μέσα, ιδιαιτερότητες και Στρατηγική κατάσβεσης Δασικών πυρκαγιών σε (25 στελέχη από Κύπρο στην Αθήνα).


Έργο ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ