Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Οι εξουσίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθορίζονται στο Αρθρο 47 του Περί Αστυνομίας Νόμου (Κεφ. 285).

Αρθρο 47: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Μέλος της Υπηρεσίας που είναι σε καθήκον, ή μέλος της Δύναμης, μπορεί να εισέρχεται σε και στην ανάγκη να παραβιάζει οποιοδήποτε υποστατικό ή μέρος όπου έχει εκραγεί ή εύλογα πιστεύεται ότι έχει εκραγεί πυρκαγιά, ή σε οποιοδήποτε υποστατικό ή μέρος του οποίου η είσοδος είναι αναγκαία για σκοπούς κατάσβεσης πυρκαγιάς ή προστασίας του υποστατικού ή του μέρους από ενέργειες που γίνονται για σκοπούς πυρόσβεσης, χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του και να κάμνει οτιδήποτε θεωρεί αναγκαίο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ή την προστασία από την πυρκαγιά ή από ενέργειες που γίνονται όπως πιο πάνω ή για τη διάσωση οποιουδήποτε προσώπου ή περιουσίας που βρίσκονται σε τέτοιο υποστατικό ή μέρος.
Πρόσωπο που θεληματικά παρεμποδίζει ή παρενοχλεί οποιοδήποτε μέλος της Υπηρεσίας που ασχολείται σε επιχειρήσεις για σκοπούς πυρόσβεσης θα είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης θα υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που να μην υπερβαίνει δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που να μην υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δυο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.
Σε πυρκαγιά το ιεραρχικά αρχαιότερο μέλος της Υπηρεσίας (το οποίο στο εξής αναφέρεται ως ο " Ανώτερος Αξιωματικός Πυροσβεστικής") θα έχει την απόλυτη ευθύνη και τον έλεγχο όλων των επιχειρήσεων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, περιλαμβανομένων του καθορισμού της θέσης των πυροσβεστικών μηχανών και συσκευών, της πρόσδεσης ελαστικών πυροσβεστικών σωλήνων σε οποιουσδήποτε υδροσωλήνες ή της χρησιμοποίησης οποιασδήποτε πηγής νερού και της επιλογής μερών των υποστατικών, αντικειμένων ή χώρων όπου βρίσκεται η πυρκαγιά, ή υποστατικών που γειτνιάζουν αντικειμένων ή χώρων, προς την κατεύθυνση των οποίων θα εξαποστέλλεται το νερό πυρόσβεσης.
Κάθε προμηθευτής νερού υποχρεούται όπως, κατόπιν αίτησης της Υπηρεσίας, τοποθετήσει υδροστόμια πυρόσβεσης στο υδρευτικό του σύστημα σε τέτοια σημεία που θα όριζε η Υπηρεσία και να τα συντηρεί και από καιρό σε καιρό να τα ανανεώνει.
Η αξία των υδροστομίων και τα έξοδα εγκατάστασης, συντήρησης και ανανέωσης τους θα καταβάλλονται από την Υπηρεσία.:
Νοείται ότι αν τα υδροστόμια πυρόσβεσης τοποθετούνται σε γη που διανοίγεται ή διαιρείται σε οικόπεδα σύμφωνα με άδεια που χορηγείται με βάση τον Περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμο, η αξία των υδροστομίων και τα έξοδα εγκατάστασης τους θα καταβάλλονται από το πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε τέτοια άδεια.
Κάθε προμηθευτής νερού υποχρεούται όπως δίδει γραπτή ειδοποίηση προς την Υπηρεσία για την πρόθεση του να εγκαταστήσει νέο δίκτυο υδατοπρομήθειας ή να επεκτείνει αυτό που υπάρχει και να επισυνάπτει το σχέδιο αυτής της εγκατάστασης ή επέκτασης.
Η Υπηρεσία μπορεί να κατασκευάζει φρεάτια υδροστομίων πάνω στο υδρευτικό σύστημα και να τοποθετεί δείκτες για εύκολη επισήμανση τους.
Κάθε πρόσωπο που επεμβαίνει σε οποιοδήποτε φρεάτιο, ή δείκτη ή υδροστόμιο πυρόσβεσης ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την ελεύθερη χρήση τους, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση για περίοδο που να μην υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή και στις δυο αυτές ποινές.
Προμηθευτές νερού, μετά από απαίτηση του Ανώτερου Αξιωματικού Πυροσβεστικής να παραχωρήσουν μεγαλύτερη ποσότητα και πίεση νερού για την κατάσβεση πυρκαγιάς, υποχρεούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα που θα καθιστούν δυνατή τη συμμόρφωση τους σε τέτοια απαίτηση και μπορούν για το σκοπό αυτό να διακόψουν παροχή νερού από τους κεντρικούς αγωγούς και σωλήνες σε οποιαδήποτε περιοχή και καμιά αρχή ή πρόσωπο δεν θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε ποινή ή απαίτηση εξ’ αιτίας της διακοπής της υδατοπρομήθειας που προκλήθηκε αποκλειστικά και μόνο ένεκα της συμμόρφωσης των προμηθευτών του νερού προς τέτοια απαίτηση.
Σε οποιαδήποτε πυρκαγιά ο Ανώτερος Αξιωματικός Πυροσβεστικής μπορεί να κλείνει για την τροχαία, οποιοδήποτε δρόμο ή να αποκόπτει ή να ρυθμίζει σε οποιοδήποτε δρόμο όταν κατά τη γνώμη του Αξιωματικού αυτού είναι αναγκαίο ή επιθυμητό να το πράξει για σκοπούς πυρόσβεσης.