Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Tο Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού εδρεύει στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στελεχώνεται από τον υπεύθυνο του. Συστάθηκε, μετά τη ψήφιση του «Νόμου που προνοεί περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 20(1)/2014» η οποία αφορά θεσμοθετημένη υποχρέωση την εφαρμογή διαδικασίας του Στρατηγικού Προγραμματισμού για την ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου.
Ασχολείται με πληθώρα θεμάτων όπως:
Διαμόρφωση και παρακολούθηση του Μεσοπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδίου της υπηρεσίας, στο οποίο αναλύονται οι πρωταρχικοί Στόχοι, δραστηριότητες και οι ενέργειες για επίτευξη τους, οι οποίες πρόκειται να προωθηθούν μέσω της υλοποίησης του Προϋπολογισμού.
Ετοιμασία/καταρτισμός Προϋπολογισμού βάση Στόχων και δραστηριοτήτων.
Καθορισμός, επικαιροποίηση, παρακολούθηση της ανάπτυξης και υλοποίησης του πλάνου δράσης όπως: (Έργα ανάπτυξης, προσλήψεις, εκπαιδεύσεις, αναβάθμιση κλπ.) και υποβολή Τριμήνων Εκθέσεων στον Αρχιπύραρχο, όσον αφορά το βαθμό προώθησης και υλοποίησής του.
Καθορισμός δεικτών επίδοσης και απόδοσης (ΚPI’ S).
Διάγνωση και καθορισμός αναγκών μάθησης για υλοποίηση των Στόχων της Υπηρεσίας.
Παρακολούθηση όλων των δαπανών της Υπηρεσίας, καταχώρηση και ταξινόμηση τους σε Στόχους και δραστηριότητες στις οποίες εμπίπτουν.
Eτοιμασία και υποβολή Εξαμηνιαίας Έκθεσης Υλοποίησης Στρατηγικού Σχεδιασμού, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για ενημέρωση του Υπουργού.
Ετοιμασία, παρακολούθηση και επικαιροποίηση καταστάσεων βάση συμβολαίων, για έργα ανάπτυξης ή άλλες δραστηριότητες, με τις οποίες η υπηρεσία οφείλει να ακολουθεί τη ροή πληρωμών και το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται σε αυτές.
Συναντήσεις, εκπαιδεύσεις, σεμινάρια και συσκέψεις με αρμόδιους φορείς και ενημέρωση πάνω στις κατευθυντήριες γραμμές για ορθό σχεδιασμό και υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.