Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Επενδύοντας αδιάλειπτα στο στρατηγικό στόχο της για αναβάθμιση, εξέλιξη και εκσυγχρονισμό έναντι των προκλήσεων στη σύγχρονη κοινωνία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει επιτύχει να συμμετάσχει μεταξύ άλλων ως εταίρος σε ανταγωνιστικά έργα "HORIZON 2020" που αφορούν την έρευνα, καινοτομία και την ψηφιακή τεχνολογία, με την εμπλοκή και την αμοιβαία συνεργασία πέραν των 30 πανεπιστημιακών φορέων, πυροσβεστικών σωμάτων ασφαλείας, οργανισμών και ερευνητικών κέντρων από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συγκεκριμένα έργα πρόκειται να διαρκέσουν 36 μήνες και επικεντρώνονται σε επιδείξεις και σύγχρονες λύσεις μέσω συστημάτων τεχνολογικής ετοιμότητας, με τη χρήση έξυπνων τεχνολογικών εργαλείων αξιολόγησης, βάση του καθορισμού αναγκών για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών και εκτίμησης κινδύνων με τη πλήρη απεικόνιση μέσω της ενσωμάτωσης δεδομένων από ετερογενείς πηγές χρησιμοποιώντας διάφορα υψηλής τεχνολογίας συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων, δυναμικών αισθητήρων, θαλάσσια ή αερομεταφερόμενα μη επανδρωμένα σκάφη, για σκοπούς έγκαιρης προειδοποίησης για περιορισμό του κινδύνου, ενίσχυσης και βελτίωσης υφισταμένων εργαλείων για την αντιμετώπιση του κινδύνου με τρόπο που θα συνδέσει το χώρο της επιστήμης, της σύγχρονης τηλεπικοινωνιακής και ψηφιακής τεχνολογίας με τις νέες επαγγελματικές πρακτικές για τους πρώτους ανταποκριτές, - First Responders - με πρώτιστο πάντα στόχο την αμεσότερη, αντικειμενικότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της όποιας έκτακτης ανάγκης προκύψει, καθ’ όλο το 24ωρο σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.