Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

   1. Έργο "Green Skills for Firefighters" (ERASMUS+)
   Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο έργο “SAFED” με την εμπλοκή συνολικά 12 φορέων από πυροσβεστικές δυνάμεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα από την Κύπρο, Ελλάδα και Ισπανία.
   .
   Στόχος του έργου «SAFED» είναι η καινοτομία που αφορούν θέματα ασφάλειας του κοινού, με την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των φορέων των διαφόρων χωρών, ως επίσης και η συνεργασία για δημιουργία ηλεκτρονικού λογισμικού προγράμματος/αρχείου (software), το οποίο θα περιέχει οδηγίες/συμβουλές για το κοινό σε τρεις γλώσσες για θέματα προστασίας από τους κινδύνους της πυρκαγιάς και πρακτικές πυροσβεστικών σωμάτων που εφαρμόζονται σε επεισόδια των εμπλεκομένων χωρών

   2. . Έργο «Green Skills For Firefighters» ( ΕRASMUS+)
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία με στόχο τη βελτίωση των δεξιoτήτων των πυροσβεστών σχετικά με το πώς να εκτελούν την εργασία τους πιο περιβαλλοντικά φιλική συμμετέχει στο έργο "Green Skills for firefighters" στα πλαίσια του Erasmus+, με στόχο τη δημιουργία ανοιχτής και πολύγλωσσης πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για τους πυροσβέστες. Μεταξύ άλλων, θεωρείται σημαντικό για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και όχι μόνο, η ευκαιρία για ανταλλαγή καλών πρακτικών και απόψεων μεταξύ των υπηρεσιών και φορέων του κάθε εταίρου.

Οι πράσινες δεξιότητες είναι οι τεχνικές, οι γνώσεις, οι αξίες και οι στάσεις που απαιτούνται στο εργατικό δυναμικό για την ανάπτυξη και υποστήριξη βιώσιμων κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων.

Συμμετέχουν 10 οργανισμοί (συμπεριλαμβανομένου 6 πυροσβεστικές Υπηρεσίες) από 8 διαφορετικές χώρες Κράτη - Μέλη.

Διάρκεια Έργου : 36 MήνεςGreen Skills for Firefighters