Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ο σκοπός του ποιο πάνω έργου είναι η δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού δικτύου (Network e-platform) γνώσεων και δράσεων σε ένα κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο , προκειμένου να υπάρχει μια κοινή βάση διαχείρισης , οργάνωσης , αντιμετώπισης και συντονισμού σε περιπτώσεις επεισοδίων πυρκαγιών αστικών και υπαίθρου. Η τεχνογνωσία αυτή θα συνδράμει στην ανάλυση των κινδύνων πυρκαγιών, στη βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων των Πυροσβεστών, την εκτίμηση και τη δυναμική ρίσκου για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Διάρκεια Έργου (1 ½ έτη) – Έναρξη Ιανουάριος 2021

Εταίροι: 5 χώρες ( Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος)