Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Η εφαρμογή νομοθετημένων κανονισμών πυροπροστασίας από τις διάφορες χώρες, ιδιαίτερα τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί μέτρο που βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες των χωρών αυτών, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια με την αύξηση του τουριστικού ρεύματος από τη μια χώρα στην άλλη.

Η πυροπροστασία αποτελείται από δύο βασικους τομείς, την "Παθητική Πυροπροστασία" που περιλαμβάνει ενσωματωμένα μέτρα πρόληψης της πυρκαγιάς σ' ένα κτήριο, όπως είναι τα μέσα διαφυγής, η διαμερισματοποίηση κ.α. και την "Ενεργητική Πυροπροστασία" που περιλαμβάνει μέσα τα οποία ενεργοποιούνται είτε αυτόματα είτε με τον ανθρώπινο παράγοντα μετά την ανίχνευση/ εκδήλωση πυρκαγιάς.

Οι δύο αυτοί τομείς της πυροπροστασίας εφαρμόζονται ως ενιαίο σύνολο στο στάδιο της ανέγερσης μιας οικοδομής και τα μέτρα αυτά ποικίλουν ανάλογα με τη χρήση της οικοδομής, το ύψος της, τον όγκο της, καθώς και τον βαθμό επικινδυνότητας που παρουσιάζει.

Το σύνολο των μέτρων πυροπροστασίας που εφαρμόζονται σε μία οικοδομή, βασικά αποσκοπούν στα πιο κάτω:

(α) Στην έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή των ενοίκων/ θαμώνων σε ασφαλισμένο χώρο.

(β) Στην αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς και σε περίπτωση έναρξης, στον περιορισμό της στο χώρο που εκδηλώθηκε.

(γ) Στην κατάσβεση πυρκαγιάς, είτε αυτόματα, είτε με τη βοήθεια του ανθρώπινου παράγοντα.

(δ) Στην απρόσκοπτη προσπέλαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Οι Αρμόδιες Οικοδομικές Αρχές (Τμήμα Πολεοδομίας, Δήμοι, Επάρχοι), αποστέλλουν σχέδια στην Πυροσβεστιική Υπηρεσία (Τμήμα Πυροπροστασίας) σύμφωνα με τον Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, για μελέτη και απόψεις.

Το Τμήμα Πυροπροστασίας, αφού μελετήσει τα σχέδια, παραθέτει όρους που αφορούν τα μέσα διαφυγής και τα μέτρα πυροπροστασίας της οικοδομής και αποστέλλονται πίσω στην Αρμόδια Οικοδομική Αρχή, όπου συμπεριλαμβάνονται μέσα στους όρους της Πολεοδομικής/ Οικοδομικής Άδειας.

Αφού αποπερατωθεί η κάθε οικοδομή, ζητούνται εκ νέου απόψεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για επιθεώρηση στα πλαίσια έκδοσης Πιστοποιητικού Έγκρισης και/ ή Πιστοποιητικού Καταλληλότητας.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα Πυροπροστασίας μπορεί να επιθεωρήσει κατόπιν αίτησης της Αρμόδιας Οικοδομικής Αρχής είτε αυτεπάγγελτα, οποιοδήποτε υποστατικό ή δημόσιο κτήριο, με βάση των Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο ή οποιασδήποτε άλλης κείμενης νομοθεσίας.

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης