Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

   Οι υποψήφιοι για να αποκτήσουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη πρέπει:

   (1) Να είναι Πολίτες της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένον μόνιμα στη Δημοκρατία κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία.

   (2) Να μην έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό πέμπτο (55) έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.

   (3) Να πιστοποιηθεί η καλή κατάσταση της υγείας τους, η άρτια σωματική διάπλασή τους και η σωματική και πνευματική τους καταλληλόλητα, για να εκτελούν τα καθήκοντα στα οποία θα απασχολούνται μετά την πρόσληψή τους. Η πιστοποίηση αυτή θα γίνεται με προσκόμιση από τους αιτητές Ιατρικών γνωματεύσεων: (α) παθολόγου, (β) καρδιολόγου και (γ) ψυχιάτρου, από Δημόσιους Φορείς ενταγμένους στο ΓΕ.Σ.Υ.

   (4) Να έχουν καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Νοείται ότι, η καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας θα πιστοποιείται με βάση τον εκάστοτε σε ισχύ κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

   (5) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

   Οι υποψήφιοι, να υποβάλουν Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης «ΤΥΠΟΥ Α΄» ΠΛΗΡΕΣ, στο οποίο να φαίνονται όλες οι στρατολογικές μεταβολές και που να αποδεικνύει την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας ή τη νόμιμη απαλλαγή. Το έγγραφο αυτό, εκδίδεται από τα Στρατολογικά Γραφεία, και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.


    Ως ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων για την παρούσα διαδικασία, θεωρείται η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

   (6) Να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που σχετίζεται με πυρκαγιές ή καταστροφής του περιβάλλοντος, για το οποίο δεν έχει αποκατασταθεί δυνάμει των διατάξεων του περί Αποκατάστασης Καταδικασθέντων Νόμου.

   (7) Να επιτύχουν σε Αθλητική Δοκιμασία το απαιτούμενο επίπεδο της οποίας καθορίζεται στην Πυροσβεστική Διάταξη 1/42.

   (8) Να υποβληθούν σε προφορική συνέντευξη, η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις που μέσα από τις απαντήσεις διαπιστώνεται η ακεραιότητα του χαρακτήρα, η κρίση και η υπευθυνότητα των υποψηφίων.
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας - Κύριο Μέρος Τμήμα Α΄